Цілісність і цивілізація

   Цілісність світу проявляється в людині, і для людини, зокрема формою тіла, що придатне у різних функціях. Спостереження за собою та іншими живими істотами сприяють кращому самоусвідомленню, отриманню цілісних знань, оновленню світогляду. Навпаки, суттєве зміщення пізнання у бік накопичення знань, спрямованих на отримання ситуаційно бажаного - технічних знань (детальніше у розділі «Бажання та бажане»), руйнує людську цілісність. Руйнація зачіпає індивідуальні форми (тіла, внутрішніх органів, обличчя, ..., форми у настрої, в поведінці, ...), форми соціальні (від моментів спілкування, до ... державного устрою), загрожує існуванню самої цивілізації та людства взагалі.

    У різні епохи філософи зверталися до поняття цілісності. Сучасні роботи, стосовно цілісності як тотальності, можна знайти в «Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження», що видається з 1995 року, в Центрі гуманітарної освіти НАН України, Лабораторією постнекласичних методологій. У випусках наукового збірника друкуються матеріали, присвячені, зокрема, і метафізиці тотальності (тоталлогії).

    Вчені філософи лабораторії допомагають цивілізації, а точніше деяким її «лінійно-хвостатим» формам «вчитися філософської рефлексії». Можливо «хвостатий бублик», на обгортках випусків, символізує саме це?

(Про цивілізацію, у зв'язку з поняттям «бажане», вже йшлося в розділі «Бажання та бажане». Додамо, лише, що «зривання бажаних плодів» «з дерева знання добра й зла» суттєво різниться із цілісною динамікою, де пізнання відбувається з любов'ю...).

    Насправді, зусилля науковців стосовно цивілізації, зовні, можуть нагадати спроби пасажирів авто замінити колесо ... на досить великій швидкості. Втім цивілізація - не автомобіль, і зусилля вчених мають підстави.

Список праць з метафізики тотальності та її практичних застосувань є у матеріалах науково-філософської конференції, присвяченій 20-й річниці Лабораторії постнекласичних методологій [1]. Можливо, і того, що є зараз, не вистачає для цивілізації, а, от для однієї людини, - забагато, здається. Тому пропонуємо ознайомитися з напрямком по нових роботах Кізими В.В., опублікованих в «Totallogy», та розміщених на ресурсі Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського: 

«Онтіко-онтологічна дуальність буття і її наслідки для людини» [2] https://nbuv.gov.ua/j-pdf/totallogy_2016_33_4.pdf  ;

«Сизигія як сутність буття» [3]  https://nbuv.gov.ua/j-pdf/totallogy_2016_33_3.pdf 

    

Спроба буде більш вдалою, коли спочатку (чи знов?) акцентуємо на деяких актуальних моментах.

    По-перше, автор пише, не зовсім «для мене», або, навіть, зовсім не для «мене», бо «я» (перукар, олігарх, вчитель, муляр, ..., президент чи священик) - не є онтичним (явним) учасником академічного філософського дискурсу. Хоча, ми онтологічно (буттійно але неявно, для цього філософського ландшафту) - вельми причетні до того що відбувається. На відміну від учасників Лабораторії, ми, іноді, можемо бути більш вільні у відчутті світу, та навіть у якомусь філософському відображенні світу, при фаховій онтичній визначеності для цивілізації (слюсар чи космонавт). Можемо, іноді, глибше відчувати світ на своєму місці, тому довгі філософські тексти дивують і втомлюють, коли забуваємо про поважність Адресата (більше про цивілізаційні «борги наші» у розділі «Бажання та бажане»).

    По-друге, «сизигія як сутність буття» - різниться з місцевим «упорядкуванням». Тай місцеве з'ясування значень «онтичне», «сизигія», «онтологічне» потребує особистих зусиль, з-за їхніх історичних «хвостів».

    По-третє, ... залишається побажати Вам успіхів в ознайомленні з текстами!

На ресурсі Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського

https://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=totallogy 

[1] - Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження : наук. зб / Центр гумані. освіти Нац. акад. наук України, Лаб. постнекласич. методол. - Київ: ЦГО НАН України, 2013р., 30 випуск - C. 7-16.).

[2] - Кизима В. В. Онтико-онтологическая дуальность бытия и ее последствия для человека . - Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження : наук. зб / Центр гумані. освіти Нац. акад. наук України, Лаб. постнекласич. методол. - Київ: ЦГО НАН України, 2016р., випуск - 33, C. 55-119.

[3] - Кизима В. В. Сизигия как сущность бытия. Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження : наук. зб / Центр гумані. освіти Нац. акад. наук України, Лаб. постнекласич. методол. - Київ: ЦГО НАН України, 2016р., випуск - 33, - C. 7-54